Thai Cream Mousse Fros-Tea

Thai Cream Mousse Fros-Tea

R 2345 kJ, L 2977 kJ

The average adult daily energy intake is 8700KJ