Taro Cream Mousse Fros-Tea

Taro Cream Mousse Fros-Tea

R 2520kJ, L 2858kJ

The average adult daily energy intake is 8700KJ